Languages/bash2007. 8. 31. 10:50
앞서 썼던 글중에 "휴지통 기능을 지원하는 rm 유틸리티"에 대한 글이 있었다. 이 글은 그 글에 대한 후속편으로, 휴지통에 들어간 파일을 자동복구해주는 unrm 유틸리티의 구현에 관한 것이다.

이 유틸리티는 셸 스크립트로 구현되어 있으며,

alias unrm="/home/<자기계정이름>/bin/recover"

와 같이 앨리어스를 지정해놓고 이용하면 편리하다. 물론 그러려면 아래의 셸 스크립트를 /home/<자기계정이름>/bin/recover에 설치해 두어야 할 것이다.

이 유틸리티는 unrm [-i] regex의 형식으로 사용하며, -i의 옵션을 줄 경우 파일을 복구할 때 마다 정말로 복구할 것인지를 사용자에게 물어본다. 복구할 파일의 이름은 정규표현식을 사용하여 작성하여야 한다는 약간의 불편함이 있긴 하다. 나중에 좀 더 개선할 여지가 있는 점이라고 하겠다.

#!/bin/bash

trashcan=~/trashcan
trashcan_cnt=~/trashcan/count
trashcan_idx=~/trashcan/index

interactive=0

#
# process interactive option
#

for file in $@
do
    if [ "${file:0:1}" == "-" ]
    then
        if [ "${file:1:1}" == "i" ]
        then
            interactive=1
        fi
    else
        only_file+="$file "
    fi
done

#
# recover
#

for file in $only_file
do
    egrep $file $trashcan_idx | sort -r -k2 -k1 | cut -f1-4 | uniq -f1 > $trashcan/tmp1
    cat $trashcan/tmp1 | awk '{print "mv ~/trashcan/"$1"/"$3 ,$2}' > $trashcan/tmp2

    idx=0;
    while read line
    do
        lines[$idx]=$line
        let idx=idx+1
    done < $trashcan/tmp2

    idx2=0;
    while [ $idx2 -lt $idx ]
    do
        if [ $interactive -eq 1 ]
        then
            read -s -n1 -p "If you want to execute '${lines[$idx2]}', press [y/Y] " var
            echo $var;

            if [[ "$var" == "Y" || "$var" == "y" ]]
            then
                echo 'recovery is in progress'
                eval ${lines[$idx2]}
            fi
        else
            eval ${lines[$idx2]}
        fi

        let idx2=idx2+1
    done
    cat $trashcan/tmp1 $trashcan_idx | sort | uniq -u > $trashcan/tmp3
    mv $trashcan/tmp3 $trashcan_idx
    \rm -f $trashcan/tmp?
done
Posted by 이병준

소중한 의견, 감사합니다. ^^